Disclaimer

Nederlands

Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen.

Bosscher Janssens notarissen B.V. is gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 83116389. Alle diensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Bosscher Janssens notarissen B.V., waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. U kunt deze algemene voorwaarden nalezen op onze website.

Wij verwerken (persoons)gegevens en informeren hierover overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming via een Privacyverklaring. De Privacyverklaring is na te lezen op onze website.

English

This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the intended recipient of this communication, please inform us immediately and destroy this communication.

Bosscher Janssens notarissen B.V., having its registered offices in Groningen and registered with the trade register under number 83116389. All our services and other work are carried out under an agreement of instruction (‘overeenkomst van opdracht’) with Bosscher Janssens notarissen B.V. which agreement is subject to the General Conditions and contain a limitation of liability. You can read these General Conditions on our website.

We process (personal) data and inform about this in accordance with the General Data Protection Regulation (‘Algemene Verordening gegevensbescherming’) via a Privacy Statement. You can read this Privacy Statement on our website.