Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Artikel 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van werk­zaam­heden (de opdracht) die tussen de opdrachtgever en Bosscher Janssens notarissen B.V. (hierna Bosscher Janssens notarissen) worden ge­sloten.

Toepasselijke wet- en regelgeving
Artikel 2
Bosscher Janssens notarissen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
Bij de uitvoering van de opdracht is Bosscher Janssens notarissen overigens gebonden aan wettelijke verplichtingen. Bijzondere verplichtingen heeft Bosscher Janssens notarissen onder andere op grond van de Wet op het notarisambt (Wna) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
Op grond van de Wna mag Bosscher Janssens notarissen:

  • gelden die aan de opdrachtgever moeten worden uitbetaald alleen aan de opdrachtgever zelf overmaken (uitzonderingen daarop zijn hypotheekaflossingen, overbruggingsleningen en dergelijke);
  • gelden terzake van aan- en verkoop van onroerend goed en hypotheekakten niet eerder dan de eerste of tweede werkdag na het tekenen van de akte overmaken.

De WWFT betekent onder andere dat Bosscher Janssens notarissen:

  • verplicht is naar uw identiteitsbewijs te vragen en daarvan een kopie te bewaren;
  • verplicht is te vragen naar de herkomst van gelden;
  • verplicht is nader onderzoek te doen naar personen met een prominente politieke functie (de zogenaamde PEP);
  • verplicht is nader onderzoek te doen naar de ‘ultimate beneficial owner‘ of uiteindelijk belanghebbende (de zogenaamde UBO) van een onderneming of instelling;
  • een meldingsplicht heeft als het vermoeden bestaat dat sprake is van fraude, witwassen of andere ongeoorloofde handelingen;
  • geen betalingen in contant geld mag doen of aannemen boven tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).

Werkzaamheden en kosten, voorlichting over financiële gevolgen
Artikel 3
Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van Bosscher Janssens notarissen voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Bosscher Janssens notarissen schriftelijk anders is overeengekomen.
Voor extra werkzaamheden zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Het is ter beoordeling van Bosscher Janssens notarissen of en welke werkzaamheden moeten worden gerekend tot zijn taak als notaris en derhalve door Bosscher Janssens notarissen verricht moeten worden.
Bosscher Janssens notarissen licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
Bosscher Janssens notarissen deelt tijdig aan de opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
Bosscher Janssens notarissen mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.

Opdracht
Artikel 4
Onder ‘opdracht’ wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Bosscher Janssens notarissen zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 tweede lid en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de nota van Bosscher Janssens notarissen. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
Het in ontvangst nemen van een namens Bosscher Janssens notarissen op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Bosscher Janssens notarissen.
Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Bosscher Janssens notarissen is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de opdrachtgever de kosten in rekening te brengen van de door Bosscher Janssens notarissen aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Bosscher Janssens notarissen schriftelijk anders is overeengekomen.
In afwijking tot het vorenstaande is Bosscher Janssens notarissen, indien de afspraak tot het verlijden van de notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van de opdracht gekomen kan worden, bevoegd terzake van de verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen vijfenzeventig procent (75%) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.
Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het hiervoor omschreven geval verschuldigd vijfenzeventig procent (75%) van het gebruikelijke tarief dat Bosscher Janssens notarissen ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.
Ingeval een gemaakte afspraak door de opdrachtgever niet of niet tijdig wordt afgezegd en om die reden geen doorgang vindt, is Bosscher Janssens notarissen bevoegd voor de gereserveerde tijd aan de opdrachtgever een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Derdengelden/Rente
Artikel 5
Bosscher Janssens notarissen neemt alleen gelden in beheer welke rechtstreeks verband houden met een aan Bosscher Janssens notarissen verleende opdracht. Over gelden die aan Bosscher Janssens notarissen zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door Bosscher Janssens notarissen rente wordt ontvangen aan degene ten behoeve van wie die gelden worden bewaard dezelfde rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer, tenzij dit, onder andere vanwege de duur van de bewaarperiode, praktisch onuitvoerbaar is.
Op dezelfde wijze zal negatieve rente aan degene ten behoeve van wie gelden worden bewaard worden doorbelast, tenzij dit, onder andere vanwege de duur van de bewaarperiode, praktisch onuitvoerbaar is. In dit laatste geval zal aan degene ten behoeve van wie gelden worden bewaard een forfaitair bedrag aan bankkosten in rekening  worden gebracht.
De door Bosscher Janssens notarissen in rekening te brengen kosten van beheer bedragen een kwart procent (0,25%) per jaar van het onder beheer vallende bedrag met een minimum van vijfenzeventig euro (€ 75,00) exclusief BTW.
Cessie of verpanding van vorderingen op Bosscher Janssens notarissen is niet toegestaan.

Duur en beëindiging van de opdracht
Artikel 6
De overeenkomst eindigt na voltooiing door Bosscher Janssens notarissen van de werkzaamheden en de betaling van de kosten daarvan door Bosscher Janssens notarissen is ontvangen.
Indien de opdrachtgever de overeenkomst eerder wenst te beëindigen, zullen de tot dan verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten (verschotten) geheel door de opdrachtgever moeten worden voldaan.

Betaling
Artikel 7
De termijn waarbinnen en de wijze waarop nota’s betaald moeten worden, wordt door Bosscher Janssens notarissen aangegeven, dan wel, is vermeld op de uit te reiken nota. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
Bosscher Janssens notarissen is bevoegd om vanaf het verstrijken van de betalingsdatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde rente in rekening te brengen. Deze is gelijk aan de wettelijke rente die van toepassing is op de betreffende transactie, onverlet het versturen door Bosscher Janssens notarissen van betalingsherinneringen of aanmaningen.
De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Bosscher Janssens notarissen, vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door Bosscher Janssens notarissen bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief.

Aansprakelijkheid
Artikel 8
Is definitief vastgesteld dat Bosscher Janssens notarissen in de uitvoering van de opdracht een fout heeft gemaakt als gevolg waarvan door de opdrachtgever schade is geleden, dan is de op grond daarvan aan de opdrachtgever (en/of derden) uit te keren schadevergoeding beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Bosscher Janssens notarissen aansprakelijk is voor fouten van door deze ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Bosscher Janssens notarissen bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook, indien Bosscher Janssens notarissen ten onrechte dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van waarnemers van Bosscher Janssens notarissen en allen die op het kantoor van Bosscher Janssens notarissen werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Verwerking persoonsgegevens
Artikel 9
Bosscher Janssens notarissen verwerkt (persoons)gegevens van de opdrachtgever. Bosscher Janssens notarissen informeert de opdrachtgever hierover overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming via een Privacyverklaring. De Privacyverklaring is te vinden op de website van Bosscher Janssens notarissen en kan op verzoek worden verstrekt.

Klachten en geschillen
Artikel 10
Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Toepasselijk recht
Artikel 11
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Groningen, juli 2020

Website cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op “Instellingen” te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op “Alle cookies toestaan”.
Cookie instellingen
Essentiële cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in ons privacy statement.
Analytische cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op “Instellingen” te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op “Alle cookies toestaan”.
Advertentie cookies
Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.